Background

Quality policy

Politika kvality

Společnost KIPO – spol. s r.o. je výrobní firma, jejíž program tvoří výroba a obrábění na základě předané výkresové dokumentace, požadavku zákazníka a dle platných norem, a to za použití moderních CNC strojů a zařízení.

Vedení společnosti vyhlašuje politiku jakosti na podporu uplatňování systému managementu jakosti v souladu s normou ISO 9001, Vyhl. 358/2016 Sb. a Vyhl. 408/2016 Sb. jako funkčního nástroje řízení firmy a naplnění firemních strategií.

Politika kvality je považována za neoddělitelnou součást všech provozních procesů a má účinně pomáhat posílit pozici firmy u všech stávajících zákazníku a vést k potenciálnímu vstupu na nové trhy. Vychází z faktu, že kvalitní je to, co splní veškerá očekávání zákazníka, a tak k tomu vedení firmy přistupuje. Spokojenost zákazníků s kvalitou našich služeb se tak dostává na první místo, má nejvyšší prioritu při rozhodování a je základním pilířem pro udržování a následné posilování dalšího rozvoje společnosti.

Politika kvality stanovuje základní principy a cíle k dosažení vysoké kvality dodávaných produktů a služeb a rovněž k zajištění maximální spokojenosti zákazníků, a to způsobem šetrným k životnímu prostředí a s ohledem na maximální bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci.

Základními prvky politiky kvality jsou:

 • Odpovědný přistup
 • Odborná způsobilost
 • Orientace na zákaznické potřeby
 • Principy kultury bezpečnosti

a směřují k naplnění následujících cílů:

 • Zajištění špičkové kvality výrobků
 • Zabezpečení rychlých a spolehlivých dodávek
 • Zajištění spokojenosti zákazníka a implementace zákaznických potřeb do strategii firmy
 • Důsledné plnění legislativních požadavků CR i EU a jiných požadavků, které se vztahuji k předmětu činnosti
 • Oblast kultury bezpečnosti nad rámec právních požadavků
 • Zaváděním nových progresivních technologií
 • Rozvíjením kvalifikace, znalosti a dovednosti zaměstnanci s důrazem na chovu nových odborníků


Strategie společnosti k dosazeni politiky a cílů QMS

Cestou k tomu, jak se prosadit na stále se rozvíjejícím trhu, čelit hrozbám konkurence a turbulentnímu podnikatelskému prostředí, a především dokonale uspokojovat očekávání zákazníků, je správné volba strategie společnosti. Proto se vedení společnosti rozhodlo k zavedení systému založenému na pěti základních bodech:

 • Orientace na zákazníka / intenzivnější komunikace se zákazníkem /
 • Procesní přístup / zaměření na příčiny vedoucí k výsledkům, nikoliv k důsledkům a nedostatky zjistit již v průběhu procesu, nikoliv až na konci
 • kontinuální zlepšování /zdokonalování – zaměření na změny, které vedou k vylepšení stanovených stavů; rozvojové aktivity – posun v jakosti výrobků, hospodárnosti a flexibilitě/
 • respektování základních myšlenek trvale udržitelného rozvoje společnosti / zavádění takových systému, výrobků a poskytování služeb, které jsou šetrné k životnímu prostředí – využívají moderních technologií zaměřených na bezodpadová hospodářství, možnost recyklace použitých výrobků či používání alternativních zdrojů energií/
 • práce s lidskými zdroji / zvyšování kvalifikace zaměstnanců, maximální mírou identifikace zaměstnanců se společností prostřednictvím vhodných motivačních faktorů a jasnou definicí každého pracovního místa

Nedílnou součástí politiky kvality je také orientace na šetrné chování v oblasti ekologie a důraz na bezpečnost a ochranu zdraví při práci během vykonávání veškerých firemních aktivit. Politika kvality je závazná pro všechny zaměstnance firmy. Záměrem vedení společnosti je trvale prověřovat efektivnost svých činností a pravidelným vyhodnocováním a odpovědným plánováním maximálně naplnit její cíle.